Gegevens ANBI/Jaarcijfers

OVERZICHT  GEGEVENS  I.V.M.  ANBI – KWALIFICATIE VAN DE STICHTING

NAAM:

Stichting 'Elisabethfonds'

RSIN/FISCAALNUMMER ANBI:

821367791

 

CONTACTGEGEVENS:                                                   Bankrelatie: ABNAMRO

Secretariaat: Beekpunge 103                                            Iban: NL69ABNA0509879624

7761 KD Schoonebeek                                                     Bic:   ABNANL2A

Tel. 0524-533374                                                            Inschr. K.v.K. Den Haag nr. 273557419

 

INTERNETADRES:

http://www.elisabethfonds.nl

 

BESTUUR EN LEDEN WERKGROEP:

F.P. de Bode, vz, drs. C.A. Admiraal, secr/pgm. M. van Rietschoten-v.d. Haak, lid, E. Verheij, lid en drs. D. Jakhari, lid.

BELONINGSBELEID:

Bestuursleden, leden van de werkgroep en eventuele adviseurs zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning of vacatie voor hun werkzaamheden. Wel wordt in een enkel geval reiskosten en/of gemaakte onkosten vergoed.

DOELSTELLING EN INLEIDING BELEIDSPLAN:

Sociaal-en medisch ontwikkelingswerk in Suriname en daarbuiten, met name, sedert 2011 op Cebu

(Daanbantayan), Filipijnen. Sedert de oprichting in 2009 betreft het werk primair Suriname en is gericht op vier zgn. speerpunten: hulp minder-valide ongehuwde moeders en hun kwetsbare kinderen; investeren in kinderen (o.a. bijdrage in studiekosten en lesmaterialen), verbetering van de Spoedeisende Hulp en andere medische voorzieningen en verbetering van de huisvesting van onze specifieke doelgroepen. Deze doelen zijn de laatste twee jaren vooral geconcretiseerd in acties voor het kinderhuis voor kinderen van Indianen, medische literatuur voor het Academisch Ziekenhuis en Jeugdliteratuur voor de bibliotheek van een basisschool in de arme wijk Sarong. Verder is er individuele hulp incidenteel verstrekt, m.n. geld voor medicijnen en bijdragen in studiekosten.

Op de Filipijnen heeft er sponsoring van de studie van een aantal arme studenten plaats gehad, die studeren aan het CTU te Daanbantayan. Op termijn zullen ze als onderwijsgevenden hun kennis weer doorgeven. Door de orkaan Haiyan (8 nov.2013) heeft onze contactpersoon aldaar een beroep op ons gedaan teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan herstel van huizen in de wijk aldaar.  Eind 2013 heeft ons fonds zich daar hard voor gemaakt en krachtig actie gevoerd. Het jaar daarop en in 2015 konden er een aantal duurzame casco-woningen gerealiseerd gerealiseerd worden, naast noodhulp.

BEKNOPT BELEIDSPLAN 2016

Uitgaande van voren omschreven doelstellingen, wil het Elisabethfonds in 2016

a) Verbetering en aanpassing van het kinderhuis voor kinderen van Indianen met de nadruk op het faciliteren van studieruimte en
    enkele basale voorzieningen, zoals goede bedden, matrassen en opbergkasten.
    Omschrijving: Project Efran voor kinderen van Indianen.

b) Studiesteun aan kansarme kinderen in Suriname, m.n. In de wijk Sarong.
    Omschrijving: Project: Studievoorziening Sarong

c) Incidentele ondersteuning aan ongehuwde mindervalide ongehuwde moeders

d) Incidentele medische -of sociale hulp. Omschrijving: Medisch-sociale hulp

e) Sponsoring enkele minvermogende studenten in Daanbantayan (Noord-Cebu) Filipijnen.
    Omschrijving: Onderwijsproject Daanbantayan

 f) Afwikkeling project opbouw na orkaan-ramp november 2013.
    Omschrijving: Project Bangoon Daanbantayan

 

BEKNOPT BELEIDSPLAN 2017

Uitgaande van voren omschreven doelstellingen willen bestuur en werkgroep van het Elisabethfonds – ondanks teruglopende middelen en donaties – de eerste drie plannen uit het beleidsplan van 2016 grote prioriteit geven. Het betreft de volgende projecten:

a) Hulp en ondersteuning aan het kinderhuis van de Stichting Efran voor de kinderen van Indianen, met name de
   aanschaf van (digitaal) studiemateriaal en studiekosten, naast andere basale voorzieningen. 
   Omschrijving: Project Stg. Efran voor kinderen van Indianen

b) Studiesteun aan kansarme kinderen in Suriname, m.n. In de wijk Sarong e.o.
    Omschrijving: Project Studievoorziening Sarong e.o.

c) Incidentele ondersteuning aan ongehuwde mindervalide moeders en hun kinderen. (eventueel noodhulp op
    medisch-of sociale indicatie) 

d) Sponsoring van minvermogende studenten in Daanbantayan (Noord-Cebu) op Filipijnen.
    Omschrijving: Onderwijsproject Daanbantayan op de Filipijnen.anbieden van een studie aan

e) Tot slot wil het Elisabethfonds aan 1 kansarm kind in de wereld voor een periode van 4 jaar de studie bekostigen:
    het zgn. Project 15-4-U. (Aan contactpersonen en donateurs wordt gevraagd, een voorstel in te dienen bij het
    secretariaat voor 1 april a.s.) Medio 2017 zal dan middels onze website het project bekend worden gemaakt.
    Dit jubileumproject staat in het teken van het 15jarig bestaan van het Elisabethfonds.

VERSLAGEN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Voor verslagen van de uitgeoefende activiteiten in de afgelopen jaren verwijzen we naar onze nieuwsbrieven op de website. De nieuwsbrieven verschijnen meestal aan het eind of het begin van een nieuw kalender jaar en worden toegezonden aan al onze donateurs en andere belangstellenden of instanties (stichtingen) die ons steunen bij het realiseren van onze doelstellingen.
Veel informatie over specifieke projecten bevatten ook de beleidsplannen van 2016 en 2017. In bijzondere gevallen bij een calamiteit of andere ramp kan er een extra-nieuwsbrief uitgaan met een oproep om te helpen, zoals na de super-orkaan Haiyan op de Filipijnen in november 2013.
Ook is het mogelijk bij het secretariaat over een bepaald project nadere informatie aan te vragen.

FINANCIELE VERANTWOORDING 

Staat van baten en lasten 2016 en begroting 2017 (in euro's)

BATEN:                                                                    Rekening 2016                Begroting 2017

Baten uit eigen fondswerving:

a) Voor de reguliere doelstellingen,                                     1300,-                                1300,-

     met name Surinameprojecten                                                                                          

b) Onderwijsproject Daanbantayan                                       150,-                                  450,-

c)  Voor afwikkeling Project Bangoon Daanbantayan              100,-                                  n.v.t.

     i.v.m. Herstel na superorkaan Haiyan

d) Jubileumproject: Project 15-4-U                                        n.v.t.                                   450,-

    (Sponsoring studie 1 kansarm kind all over the World)

Baten uit akties van derden:

Giften fondswervende instellingen voor Tehuis                    1840,-                                    150,-

Kinderen van Indianen in Suriname (Stg. Efran)

Bijdrage van twee diakonieen voor Projecten                         200,-                                   350,-

in Suriname

Vaste vrijw. bijdragen voor School in Sarong                          170,-                                   200,-

                                      

SOM DER BATEN:                                                              3760,00                                        2900,00

 

 

LASTEN:                                                                       Rekening 2016              Begroting 2017

Besteed aan doelstellingen Stg. Elisabethfonds, m.n. aan de kleinschalige projecten in Suriname en op de Filipijnen.                                           

a) Voor individuele hulp en ondersteuning (medicijnen etc)        1102,37                              1000,-

b) Voor Indiaans kinderhuis van Stg. Efran                                   608,-                               750,-

c) Leermiddelen voor basisschool in Sarong                                    67,95                             100,-

d) Onderwijsproject Daantantayan (Noord-Cebu, Filipijnen)            138,90                             350,-

e) AfwikkeliNg van hulp bij orkaanramp Daanbantayan                     70,-                                n.v.t.

f) Kosten voorbereiding op locatie i.s.m. contactpersonen

   op de Filipijnen                                                                                295,-                               200,-

 

g) Voorbereiding  Surinaamse projecten i.s.m.

    Contactpersonen                                                                          184,16                            100,-

 

h) Jubileumproject: Project 15-4-U                                                     n.v.t.                               450,-

 

 

BEHEER EN ADMINISTRATIE:

 

i) Kosten eigen fondswerving                                                        219,33                              300,-

j) Bankkosten en kosten samenstelling                                           586,40                              550,-

   jaarrekening

 

SOM DER LASTEN:                                                                    3272,11                                       3800,00

 

RESULTAAT: (Toegevoegd aan reserve)                               (+)   487,89                                  (-)  900,00

N.B. Toelichting op jaarrekening en/of andere gegevens worden gaarne door het secretariaat op verzoek verstrekt

 

 

Deel dit...

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT